Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας προτίθεται να αναθέσει για την εργασία φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων Νεάπολης – Παλαιοκάστρου κατά κώδικα I.S.P.S. συνολικού προυπ/σμού 24.000€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου το αργότερο έως τις 22/02/2021 και ώρα 14:00μ.μ.
Επισυνάπτεται η Μελέτη και Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗΣ

Υπεύθυνη Δήλωση (υπόχρεοι καταβολής εισφορών 2)

Υπεύθυνη Δήλωση (ποινική κατάσταση)