Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας προτίθεται να αναθέσει την εργασία φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων Νεάπολης – Παλαιοκάστρου κατά κώδικα I.S.P.S. συνολικού προυπ/σμού 34.998,38€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά με σχετικά δικ/κά στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου ή ηλεκτρονικά, το αργότερο έως τις 22/03/2023 και ώρα 13:00μ.μ.
Επισυνάπτεται η Μελέτη και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος