Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας προτίθεται να αναθέσει  το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, προϋπ/σμού 12.600€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου το αργότερο έως τις 22/02/2021 και ώρα 14:00μ.μ..

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η σχετική μελέτη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ