ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου, με τίτλο <<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΑ>> (Λ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ)  προϋπολογισμού 3.279,80 € ΜΕ ΦΠΑ 24%.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας, προτίθεται κατά την προσεχή του συνεδρίαση, να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΑ» (Λ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ)  προϋπολογισμού 3.279,80 € ΜΕ ΦΠΑ 24%,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την αριθ. 83/2021  Μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες να καταθέσουν γραπτή, σφραγισμένη προσφορά, με παραλήπτη το Διοικητικό Συμβούλιο, του Δ.Λ.Τ.Μ., για το ανωτέρω έργο, μέχρι την Τετάρτη  09/06/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας, η οποία θα συνοδεύεται:

  • Ξεχωριστό κλειστό φάκελο με την οικονομική τους προσφορά.
  • Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι έχουν ενημερωθεί πλήρως για το αντικείμενο της μελέτης και τις κατά τόπους συνθήκες του έργου.

Τα κάτωθι σε ισχύ δικαιολογητικά:

  • Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
  • Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, που να δηλώνονται τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα οποία υπάρχει η υποχρέωση καταβολής εισφορών, καθώς και οι αντίστοιχες Ασφαλιστικές Ενημερότητες.
  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου (ανάλογα με την μορφή της εταιρίας τα αντίστοιχα ποινικά μητρώα που οφείλει να καταθέτει.)
  • Εμπειροτεχνικό ή ανώτερο  πτυχίο ανάλογης ειδικότητας του έργου

Αποδεκτές θα γίνουν μόνο οι προσφορές που θα κατατεθούν ως και την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27343-60128 .

Η παρούσα όπως αναρτηθεί  α) Ιστοσελίδα του  Δήμου Μονεμβασίας  β) στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.

Νεάπολη 03/06/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία παρακάτω

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟς

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ