Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Λιμενικών Υποδομών Αλιευτικών Καταφυγίων «ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΥ» Νεάπολης & «ΜΑΝΔΡΑΚΙ» Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 159.454,29€ ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. )

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 29 η Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης 15:00.

Η ημέρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η 4 η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ.