Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτιρίου «Καρναγίου» Νεάπολης και επανάχρησή του ως Τουριστικό και Πολιτιστικό Περίπτερο » προϋπολογισμού 258.064,52€ ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. )

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Είδος αναθέτουσας αρχής: ΝΠΔΔ

Οδός: Νεάπολη

Ταχ.Κωδ.:23053

Τηλ.:2734360128

Telefax: 2732360590

E-mail: plagianou@monemvasia.gr

Ιστοσελίδα: www.dltmonemvasia.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ” ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί ” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και της μελέτης από το γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & Η/Μ. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

Προθεσμία εκτέλεσης έργου: είναι 18 μήνες.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 10η Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή και η ώρα λήξης 15:00

Η ημέρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η 16η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

Εγγυητική συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί των δημοπρατούμενων εργασιών της μελέτης, δηλαδή το ποσό των 5.161,29€.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ