ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 123,30€ ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. )

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 8η Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και η ώρα λήξης 15:00

Η ημέρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η 12η Αυγούστου 2022,     ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30πμ.