Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασιάς, για το υπόλοιπο της θητείας εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι έως 31/08/2019, ως είναι:

Τακτικά μέλη:

1. Χαράλαμπος Κουτσονικολής Δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας

2. Χριστάκος Σταύρος Δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας

3. Γεωργακάκου Αικατερίνη Δημοτική σύμβουλος πλειοψηφίας

4. Δουμάνη Σοφία Δημοτική σύμβουλος μειοψηφίας

5.  Κόκκορης Παναγιώτης Δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας

6. Μοτσάκος Θεόδωρος Λιμενάρχης Νεάπολης

7. Γεώργιος Μπουτέρης Δημότης

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Καλογερίνης Ηλίας Δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας

2. Βουνελάκης Γεώργιος Δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας

3. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος Δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας

4. Κόκκορης Παναγιώτης Δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας

5. Κουλουβάκος Βασίλειος Δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας

6. Νόμιμος αναπληρωτής Λιμενάρχη Νεάπολης

7. Γεωργουδής Ιωάννης Δημότης

Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος και Αντιπρόεδρος ο δημότης κ. Μπουτέρης Γεώργιος.