Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας προτίθεται να αναθέσει την εργασία φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων Νεάπολης – Παλαιοκάστρου κατά κώδικα I.S.P.S. συνολικού προυπ/σμού 37.190,57€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά με σχετικά δικ/κά που αναφέρονται στα επισυναπτόμενα, στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου ή ηλεκτρονικά, το αργότερο έως τις 12/04/2024 και ώρα 13:00μ.μ.

Ακολουθεί η Μελέτη και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος