Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για το οικονομικό έτος 2024 με την υπ' αριθ. 25909/22-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΧΓ8ΟΡ1Φ-ΦΙΩ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Δείτε την ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024