Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν να ελλιμενίσουν το σκάφος τους στο αλιευτικό καταφύγιο «ΑΥΛΟΣΠΗΛΟΣ», Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης, ότι μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση ελλιμενισμού, καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 11:00 έως τις 14:00, στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι στα πλαίσια της διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων ελλιμενισμού για το έτος 2024 και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αρίθμησης των θέσεων ελλιμενισμού, δυνάμει του σχεδίου της Ζώνης λιμένα (Φ.Ε.Κ 99 Α.Α.Π 2016) σύμφωνα με το οποίο καθορίστηκε ο χώρος που εξομοιώνεται με χερσαία ζώνη λιμένα και της υπ’ αριθ’ 96/2023 ( ΑΔΑ: 6Σ67ΟΕΘΔ-37Κ ) απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ., παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν να ελλιμενίσουν τα σκάφη τους στον ως άνω λιμένα, να καταθέσουν εγκαίρως αίτηση ελλιμενισμού.

Οι θέσεις στις προτεινόμενες ζώνες- κρηπιδώματα, θα δοθούν στους αιτούντες αίτησης ελλιμενισμού σύμφωνα με τα κριτήρια της άνω απόφασης και κατά σειρά προτεραιότητας, που θα καθοριστεί από τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης στην Υπηρεσία μας και εφόσον έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους ως προς την καταβολή των αναλογούντων λιμενικών τελών του προηγούμενου έτους, όπου σε διαφορετική περίπτωση τα οφειλόμενα ποσά θα βεβαιωθούν για είσπραξη σύμφωνα με το νόμο.

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν ήδη καταλάβει θέση ελλιμενισμού, καλούνται να προσέλθουν στο γραφείο του Δ.Λ.Τ.Μ. για να καταθέσουν αίτηση θέσης ελλιμενισμού για το έτος 2024.

Χρονική περίοδος αιτήσεων: από την Τρίτη 27/02/2024.

Αίτηση ελλιμενισμού διατίθεται στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας στην Νεάπολη, και στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ Μονεμβασίας.

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στο e-mail: litamo@monemvasia.gr

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

  • •Αίτηση
  • Άδεια πλόων σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η μη υποβολή αίτησης ελλιμενισμού και η μη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη του σκάφους καταργεί αυτοδίκαια την δυνατότητα ελλιμενισμού σκάφους σε όλους τους λιμένες αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ