Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Mονεμβασίας στη Νεάπολη, την 6η  Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : Διάθεση πιστώσεων για εργασίες-προμήθειες Λιμενικού Ταμείου.

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση εργασιών αποκατάστασης ανωδομής στη Βόρεια προβλήτα Εξομοιούμενης Ζώνης Λιμ. Εγκατάστασης Μονεμβασίας.

ΘΕΜΑ 3ο :  Διάθεση πίστωσης μελέτης με τίτλο {Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Νεάπολης} προϋπ/σμού 12.400€.

ΘΕΜΑ 4ο :  Διάθεση πίστωσης μελέτης με τίτλο {Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Αυλοσπήλου} προϋπ/σμού 12.400€.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ