Δημοσιεύεται η Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2018.
Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε με την αριθμ. 2/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου και με την 7/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας.
Επικυρώθηκε με την 27876/08-02-2018 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.