Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 19η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  του κάτωθι  μοναδικού θέματος:

ΘΕΜΑ 1ο  :  Έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  οικον. έτους 2017 του ΝΠΔΔ  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 19η  Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο :   Διάθεση πιστώσεων έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες

ΘΕΜΑ 2ο : Διάθεση πίστωσης-Απευθείας ανάθεση του έργου {Τοπικές επεμβάσεις στην Εξομοιούμενη Ζώνη Λιμ. Εγκατάστασης Μονεμβασίας} (κατασκευή τοιχίου) προϋπ/σμού 10.000€.

ΘΕΜΑ 3ο :   Έγκριση εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ