Τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Βοιών, το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω έξι (6) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση αίτησης για παραχώρηση χώρου με εκτέλεση έργου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης (κατασκευή λυόμενης σκιάδας με μορφή πέργολας) στη ΜΠΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ».
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση αίτησης για απλή παραχώρηση χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης στην «ΑΡΩΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
ΘΕΜΑ 3ο : Διάθεση πιστώσεων- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες του Δήμου.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση εργασιών για την ανακατασκευή παραλιακού τοίχου Λιμένα Νεάπολης.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση εργασιών για την προστασία παραλιακού τοίχου Λιμένα Νεάπολης.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση εργασιών για κατασκευή στεγάστρου αναμονής επιβατών στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νεάπολης και στην Εξομοιούμενη Ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας.