Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Προς: Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : Διάθεση πιστώσεων για εργασίες και προμήθειες.
ΘΕΜΑ 2ο Ανάθεση σε δικηγόρο περί κατάθεσης ανακοπής και αίτησης αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής ενώπιον του Διοικ. Πρωτοδικείου κατά της αριθ. 1/26.1.2017 Απόφασης Λιμενάρχη Νεάπολης Βοιών.
ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής των έργων: Α) {Αποκατάσταση προστασίας με φυσικούς ογκόλιθους προβλήτα Νεάπολης}. Β) {Βελτίωση-Επισκευή χερσαίων χώρων λιμένα Νεάπολης Δ.Ε.Βοιών}.
ΘΕΜΑ 4ο : Περί παράτασης η μη της μελέτης με τίτλο {Μελέτη λειτουργικού Σχεδιασμού και ΜΠΕ Λιμένα Νεάπολης Παλαιοκάστρου}.