Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ :
Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 6η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 για δημιουργία νέας και ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης.
ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Λιμενικού Ταμείου {Αφορά συζήτηση προσφυγής κατά της αριθ. 1/2017 Απόφασης επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Νεάπολης & αριθ. 2131.24-40/7802/17 Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής}.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση εργασιών για ανάγκες σε λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.
ΘΕΜΑ 4ο : Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο λιμενίσκο «Μανδράκι» εντός εξομοιούμενης ζώνης Λ.Ε. Μονεμβασίας.