Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ :
Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

KOIN. :
-Κον Δήμαρχο Δήμου Μονεμβασίας.
-κ. Πρόεδρο Δ.Σ. Δήμου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 28η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1ο : Αίτηση καταστηματάρχη για αλλαγή διεύθυνσης σε παραχώρηση απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
ΘΕΜΑ 2ο : Διάθεση πιστώσεων-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Προμηθειών.
ΘΕΜΑ 3ο : Περί αιτήματος δημότη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ