Την Δευτέρα 26 Ιουνίου και ώρα 11 π.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για τα θέματα της πρόσκλησης που ακολουθεί.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Νεάπολη 22 Ιουνίου 2017

Αριθ. Πρωτ.:  -586-

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :

Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.(Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη της κατηγορίας σας με τη σειρά εκλογής τους για τη νόμιμη αναπλήρωσή σας).

KOIN. :

ον  Δήμαρχο Δήμου Μονεμβασίας.

-κ. Πρόεδρο Δ.Σ. Δήμου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 26η Ιουνίου  2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο :  Αίτηση καταστηματάρχη για παραχώρηση απλής χρήσης Εξομοιούμενης Ζώνης Λ.Ε. Μονεμβασίας, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

ΘΕΜΑ 2ο :  Διάθεση πιστώσεων-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 3ο : Αιτήσεις καταστηματάρχη Μονεμβασίας σχετικά με χρήση Εξομοιούμενης Ζώνης Λ.Ε. Μονεμβασίας.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση εργασιών για κατασκευή στεγάστρου αλιέων στο Αλιευτικό Καταφύγιο Βελανιδίων.

ΘΕΜΑ 5Ο : Αιτήσεις καταστηματάρχη Νεάπολης για τροποποίηση παραχώρησης στη ΧΖΛ Νεάπολης-έγκριση άδειας με εκτέλεση έργου.

ΘΕΜΑ 6ο :  Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Νικολάου Βοιών για παραχώρηση χώρου εντός Εξομ. Ζώνης Αλιευτ. Καταφυγίου Προφ. Ηλία για πραγματοποίηση εκδηλώσεων (παραδοσιακό πανηγύρι).

ΘΕΜΑ 7ο : Περί πρότασης νέας θέσης εγκατάστασης περιπτέρων στο χώρο ΧΖΛ Νεάπολης και ψήφιση όρων και προϋποθέσεων.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ