Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 26η  Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο :   Αίτηση περί παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης  στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νεάπολης  (Ναυτικός Όμιλος Βοιών).

ΘΕΜΑ 2Ο : Περί υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» με άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ /  ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ».

ΘΕΜΑ 3ο :  Αναμόρφωση προϋπ/σμού για την αμοιβή security της Λιμ. Εγκατάστασης Νεάπολης/Παλαιοκάστρου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ