Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 12η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : Ανάκληση της αριθ. 24/2019 απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης στην Εξομ. Ζώνη Λ.Ε. Μονεμβασίας.
ΘΕΜΑ 2ο: Απευθείας ανάθεση των μελετών:
Α) Οριστική μελέτη έργων αποκατάστασης της παραλιακής ζώνης Νεάπολης Λακωνίας, προϋπ/σμού 16.120,00€.
Β) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Προφήτη Ηλία, προϋπ/σμού 3.000,00€.
ΘΕΜΑ 3ο: Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Ανακατασκευή και προστασία παραλιακού τοιχίου Λιμένα Νεάπολης} ύστερα από κατάρρευση λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νεάπολης.
ΘΕΜΑ 4ο : Αίτηση καταστηματάρχη για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης στη ΧΖΛ Νεάπολης (ΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ).
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικού του έργου {Συντήρηση λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου}.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ