Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 12 η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : Διάθεση πιστώσεων- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες του Δήμου.
ΘΕΜΑ 2ο : Διάθεση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 3o : Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2017 για ανάγκες του Λιμενικού Ταμείου.
ΘΕΜΑ 4ο : Αίτηση της ENVITEC Α.Ε. για παραχώρηση χώρου στην εξομοιούμενη ζώνη Λιμεν. Εγκατάστασης Παλαιοκάστρου.
ΘΕΜΑ 5ο : Αίτηση για παραχώρηση χώρου στην Εξομοιούμενη Ζώνη Λιμ. Εγκατάστασης Μονεμβασίας, για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
ΘΕΜΑ 6ο : Αίτηση καταστηματάρχη περί παραχώρησης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης (ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ