Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 1η  Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Μονεμβασίας για την υλοποίηση έργου αποκατάστασης παραλιακού τοιχίου Νεάπολης.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Μονεμβασίας για την υλοποίηση έργου αποκατάστασης τμημάτων ανωδομής Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης.

ΘΕΜΑ 3ο:  Αίτηση καταστηματάρχη για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης στην Εξομοιούμενη με ζώνη λιμένα της Λιμεν. Εγκατάστασης Μονεμβασίας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών τριετίας 2019-2021.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ