Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ :
Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 31η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1ο : Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2019 ύστερα από την  έγκρισή του.
ΘΕΜΑ 2ο : Καθορισμός τιμής ανά τετρ. μέτρο χρήσης χώρου  καθώς και ζωνών Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Νεάπολης
και εξομοιούμενων χώρων αρμοδιότητας Λιμενικού
Ταμείου, για το έτος 2019.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης έτους 2019.
ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός επιτροπών για το έτος 2019:
• Ορισμός εκπροσώπου του Δ. Λ.Τ.Μ. για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων του Λ/Χ Νεάπολης, σύμφωνα με την Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438Β/20-10-2001).
• Ορισμός μέλους για την σύσταση Επιτροπής του Λ/Χ Νεάπολης για θαλάσσια μέσα αναψυχής.
• Ορισμός μέλους του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του για τον καθορισμό των παραλιών ως πολυσύχναστες ή μη.
• Ορισμός μελών σε επιτροπές αξιολόγησης-παραλαβής-διαγωνισμών εργασιών και προμηθειών.
• Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων.
ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης για Προγραμματική Σύμβαση με το
Δήμο Μονεμβασίας για υλοποίηση έργων-μελετών.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού  Ταμείου.
ΘΕΜΑ 7ο : Περί μερικής τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής  Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Μονεμβασίας.
ΘΕΜΑ 8ο : Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Συντήρηση  λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων} προϋπ/σμού
12.600€.
ΘΕΜΑ 9Ο : Περί τροποποίησης ορίων Εξομοιούμενης ζώνης  Λιμένα Μονεμβασίας.
ΘΕΜΑ 10ο : Παραλαβή Σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων λιμένων αρμοδιότητας Λιμενικού
Ταμείου Μονεμβασίας.
ΘΕΜΑ 11ο : Αίτημα καταστηματαρχών για παραχώρηση απλής χρήσης Εξομοιούμενης Ζώνης Λ.Ε. Μονεμβασίας για  ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων & ομπρελών για τα έτη 2019-2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ