Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :  Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 21η Δεκεμβρίου  2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  του κάτωθι και μοναδικού θέματος:

ΘΕΜΑ 1ο :  Διόρθωση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας, έπειτα από τη γνώμη από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και ψήφιση προϋπολογισμού – Ολοκληρωμένου Πλαισίου Προγράμματος (Ο.Π.Δ.) οικον. έτους 2019.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ