Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 20η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.  για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018, σύμφωνα με την 34574/05.07.2018 ΚΥΑ.

ΘΕΜΑ 2ο : Διάθεση πίστωσης-Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Συντήρηση Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων}  προϋπ/σμού 15.000,00€.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ