Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :  Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 9η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας οικ. έτους 2017.

ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση εργασιών αποκατάστασης προφυλακτήριου τοίχου στη Λιμενική Εγκατάσταση Πούντας.

ΘΕΜΑ 3ο:  Περί έγκρισης μετάβασης για παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ