Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :  Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 17η  Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : Διάθεση πιστώσεων-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες, εργασίες.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου {Αποκατάσταση προστασίας με φυσικούς ογκόλιθους προβλήτα Νεάπολης}.

Θέμα 3ο :  Έγκριση εργασιών σε περιοχές αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ