Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 25η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : Ανάκληση της με αριθμ. 32/2017 Α.Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου περί παραχώρησης χώρων εντός εξομοιούμενης Ζώνης Λιμ. Εγκατάστασης Μονεμβασίας.