Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ.Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 27 η Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1 ο : Αναμόρφωση προϋπ/σμού για ενίσχυση πίστωσης.
ΘΕΜΑ 2 ο : Ανάληψη ως φορέας Διοίκησης Χρήσης Διαχείρισης και εκμετάλλευσης του αλιευτικού καταφυγίου Μαραθιάς ΤΚ Ελίκας από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας και προώθηση των διαδικασιών για την εξομοίωσή του σε ζώνη Λιμένα.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ