Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :

Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 5η  Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο :  Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος Εξομοιούμενης Ζώνης Λιμένα «Πούντα» Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Δ.Ε. Βοιών για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στον κ. Παπαβασιλόπουλο Βασίλειο.

ΘΕΜΑ 2ο :   Έγκριση εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ