Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

KOIN. :
-Κ ον Δήμαρχο Δήμου Μονεμβασίας.
-κ. Πρόεδρο Δ.Σ. Δήμου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 29 η Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1 ο : Διάθεση πιστώσεων έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες
ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση εργασιών για τοποθέτηση πύργου Ναυαγοσώστη και αλαξιέρες.
ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος Εξομοιούμενης Ζώνης Λιμένα «Πούντα» Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Δ.Ε. Βοιών για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας.
ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 2971/2001 και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, για την εκτέλεση της προμήθειας και τοποθέτησης περιπτέρων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νεάπολης, προϋπολογισμού 24.800€. – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης Εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ