Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 17η Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφιση πιστώσεων έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο: Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου {Βελτίωση-Επισκευή χερσαίων χώρων λιμένα Νεάπολης Δ.Ε.Βοιών}.
ΘΕΜΑ 3ο: Περί διάθεσης δαπάνης σεμιναρίου.
ΘΕΜΑ 4ο: Επικαιροποίηση της Εξομ. Ζώνης Μονεμβασίας ως προς τα όρια αυτής.
ΘΕΜΑ 5ο: Περί προμήθειας συσκευής διατραπεζικών συναλλαγών.
ΘΕΜΑ 6ο: Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας & Εξομοιούμενης Ζώνης Λιμένα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ