Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 13η  Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : Ψήφιση πιστώσεων έτους 2018.

ΘΕΜΑ 2ο : Καθορισμός όρων πλειοδοτικού διαγωνισμού-φανερής δημοπρασίας προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος Εξομοιούμενης Ζώνης Λιμένα «Πούντα» Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Δ.Ε. Βοιών για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση εργασιών τοποθέτησης οικίσκου για τις ανάγκες μέτρων κατά κώδικα isps στην Εξομοιούμενη Ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας.

ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση εργασιών τοποθέτησης γραμμών νερού-ρεύματος,πίλλαρ, κάδων απορριμμάτων και βυτίων αποβλήτων ελαίων καιπετρελαιοειδών αποβλήτων στο Αλιευτικό Καταφύγιο Αυλοσπήλου.

ΘΕΜΑ 5ο : Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση ιδιαίτερουδικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας & Εξομοιούμενης Ζώνης Λιμένα.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ