Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ : Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 13η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο :  Περί αναμόρφωσης προϋπ/σμού  οικ. έτους 2018.

ΘΕΜΑ 2ο :  Ψήφιση πιστώσεων έτους 2018.

ΘΕΜΑ 3ο :  Αίτηση για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης  χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης έπειτα από αντικατάσταση άδειας λόγω μεταβίβασης σε νέο πρόσωπο (ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ).   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ