Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ : Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 29 η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1 ο : Περί εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου του Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας, για το έτος 2018.
ΘΕΜΑ 2 ο : Ανάκληση της με αριθ. 70/2017 Απόφασης Δ.Σ. περί εξομοίωσης σε Ζώνη λιμένα στη Μονεμβάσια στη θέση Γέφυρα-Βόρεια προβλήτα και λήψη νέας ως προς την τροποποίηση των ορίων.
ΘΕΜΑ 3 ο : Επικαιροποίηση της Εξομ. Ζώνης Μονεμβασίας ως προς τα όρια αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ