Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ : Μέλη Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 22η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : Περί διάθεσης πίστωσης έργου {Ανακατασκευή και προστασία παραλιακού τοίχου λιμένα Νεάπολης} ποσού 122.968,37€ από
Ιδίους Πόρους.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας οικ. έτους 2015.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας οικ. έτους 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ