Ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων καθώς και του Προϋπολογισμού εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-01-2018, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014.
Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε με την αριθμ. 2/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου και με την 7/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας.
Επικυρώθηκε με την 27876/08-02-2018 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.