Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 20η Νοεμβρίου  2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  του κάτωθι και μοναδικού θέματος:

ΘΕΜΑ 1ο :   Κατάρτιση προϋπολογισμού – Ολοκληρωμένου Πλαισίου Προγράμματος (Ο.Π.Δ.) οικον. έτους 2019.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ